Storitve

Računovodske storitve - Serafin d.o.o.

 

Osnovna dejavnost računovodskega servisa Serafin je vodenje računovodstva za: mala podjetja, samostojne podjetnike in društva, ki jih bomo v nadaljevanju imenovali s skupnim imenom stranka.

Računovodstvo je najprej knjiženje vseh poslovnih dogodkov stranke – to je knjiženje prejetih in izdanih računov, bančnih in blagajniških transakcij ter ostalih obračunov kot so obračuni plač, obračuni amortizacije osnovnih sredstev in obračunov proizvodnje, kadar se stranke ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo. Pri tem se hkrati vodijo analitične evidence (saldakonti) terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, tako domačih kot tujih.

Drugi del računovodskih storitev je pripravljanje vseh potrebnih računovodskih izkazov na osnovi predhodno poknjiženih poslovnih dogodkov, predvsem konec poslovnega obdobja. Računovodski izkazi v tem primeru predstavljajo bilanco stanja in izkaz uspeha stranke za poslovno obdobje, v obliki kot jih je potrebno pripraviti za potrebe javne objave pri AJPES.

Pomemben del storitev je priprava napovedi davka od dejavnosti pravnih oseb oziroma davčne napovedi, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.

Ostala poročila se nanašajo na poročila za potrebe poročanja Zavodu Republike Slovenije za statistiko in na medletna poročila za potrebe kreditodajalcev ter leasingodajalcev.

Vsa poročila za potrebe poročanja AJPES in Davčnega urada se v imenu stranke oddajajo elektronsko tako da se kar najbolj olajša poslovanje stranke.

Če povzamemo: vodenje računovodstva stranke obsega knjiženje vseh poslovnih dogodkov stranke, priprava vseh potrebnih računovodskih izkazov in poročil stranke in njihovo elektronsko oddajanje, kadarkoli je to mogoče. Seveda pa se pripravljajo tudi vsa potrebna poročila za potrebe vodenja poslovanja stranke, kot so izpisi odprtih postavk terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev in vsakomesečni izkaz uspeha ter bilanca stanja stranke.

Vse naštete storitve opravljamo ažurno in natančno, kajti v sodobnem svetu ni dovolj da so informacije natančne, ampak morajo biti predvsem pravočasne, da se lahko poslovni subjekti ustrezno odzovejo nanje.